Bądź z nami na bieżąco

A B C Wina

Regulamin foto Konkursu „Jak Twój kot okazuje Ci miłość?”

I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Jak Twój kot okazuje Ci miłość?” 2. Organizatorem konkursu o nazwie „Jak Twój kot okazuje Ci miłość?” jest P.H. Vinex Slaviantsi Poland sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lelewela 33 87-100 Toruń, NIP: 953-22-80-246, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000021161 (dalej: „Organizator”). 3. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 14.02.2023 roku do 19.02.2023 roku do godziny 23:59 i jest prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na profilu marki Cote pod adresem: https://www.facebook.com/WinoCote (dalej: „Strona konkursowa”). 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dodając zdjęcie równocześnie akceptuje Regulamin konkursu. 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i wygrać jedną Nagrodę. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę) Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”). 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook ani z nim związany. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. II. Zasady Konkursu 1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wykonać zdjęcie pokazujące jak Twój kot okazuje Ci miłość i umieść je pod postem konkursowym w komentarzu na platformie Facebook, na profilu marki Cote (dalej: „Zgłoszenie”). Na zdjęciu nie mogą być utrwalone osoby inne niż Uczestnik, ewentualnie inne osoby powinny stanowić jedynie szczegół całości w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2020 po. 288). 2. Spośród wszystkich Uczestników, Komisja wybierze zgłoszenia, które jej zdaniem będą najciekawsze, a ich autorzy otrzymają nagrody. Rodzaj i liczbę nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę brane będą Zgłoszenia z wcześniejszą datą wysłania. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; c) nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora i Fundatora Nagród lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, d) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie majątkowe czy tez osobiste, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt; e) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie. 5. W przypadku Zgłoszeń, które spełniają przesłanki uznania za utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), każdy Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na poniższych polach eksploatacji: a) korzystanie w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych, itp.), niezależnie od formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji; b) umieszczanie na opakowaniach towarów; c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych; d) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www i portalach społecznościowych; e) udzielanie sublicencji; f) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
  ● w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową; ● w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; ● w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 6. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji. 7. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata i jest udzielane bezterminowo. 8. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji niewymienionych w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie. 9. Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi do Utworu/ów oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 6 powyżej na czas nieokreślony. 10. Z chwilą udzielenia licencji, Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń z Utworu/ów, poprzez umieszczanie jego/ich fragmentów lub zamieszczanie jego/ich w całości w innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata i na czas nieokreślony. 11. Uczestnik, jako twórca/współtwórca Utworu oświadcza, że zobowiązuje się do niewykonywania wszystkich osobistych praw autorskich, w tym w szczególności uprawnień związanych z integralnością Utworu/ów oraz nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu/ów oraz uprawnień do oznaczania Utworu/ów oznaczeniami lub nazwiskiem Uczestnika. 12. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Utworu/ów, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Utworu/ów, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata i na czas nieokreślony. 13. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały
  one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji. 14. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za organizację Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych Organizatora, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. III. Nagrody 1. W Konkursie zostanie przyznane 5 Nagród dla najbardziej kreatywnych zdjęć spośród nadesłanych, w postaci 3 butelek wina Cote o wartości rynkowej 75 zł brutto 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość wygranych, jeżeli – konkurs organizowany i ogłaszany jest przez środki masowego przekazu bądź dotyczy dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu albo nagroda związana jest ze sprzedażą premiową oraz jeśli jednorazowa wartość nagród nie przekracza 2000 zł. 3. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”). 4. Poza nagrodami opisanym w punkcie 1 i 2 powyżej Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w punkcie 2 powyżej, które nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Zwycięzcom Konkursu, lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Zwycięzcę. 5. Organizator ogłosi zwycięzców (dalej: „Zwycięzca”) za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z aplikacji Messenger do Zwycięzców oraz na Stronie konkursowej najpóźniej w dniu 23.02.2023 6. Każdy ze Zwycięzców, zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej wysłanej z aplikacji Messenger do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, w której zawrze prawdziwe i aktualne dane osobowe niezbędne do zakończenia procesu wydania Nagrody, w tym m.
  in. imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, daty urodzenia (w celu weryfikacji wieku z uwagi na charakter Konkursu oraz Nagród), adres email, numeru telefonu. 7. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator ma prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. IV. Wydanie Nagród 1. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom kurierem w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania pełnych danych do wysyłki. 2. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie. 3. Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu. 4. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w rozdziale I pkt 4. Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Organizator ma prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. 5. W przypadku, gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Zwycięzcę pełni praw autorskich do Utworu, ma 30 dni od dnia wezwania na przedstawienie dowodów świadczących o posiadaniu przez niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji taka osoba traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania tej Nagrody innemu Uczestnikowi. V. Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Reklamacja konkurs” b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego. 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  VI. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, dokonania rozliczeń podatkowych, w ewentualnych postępowaniach reklamacyjnych a także w celach marketingowych. 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: • Wizerunek Uczestnika • Dane uczestnika dostępne po umieszczeniu przez niego komentarza na platformie Facebook. 2. Organizator będzie zbierał od Zwycięzców Konkursu następujące dane osobowe: • Imię i nazwisko • Data urodzenia • Adres do korespondencji (wysyłka nagrody) • Dane dotyczące profilu na portalu Facebook – nazwa profilu 3. Organizator będzie zbierał od Uczestników składających Reklamację następujące dane osobowe: • Imię i nazwisko • Numer telefonu • Adres e-mail • W razie potrzeby weryfikacji reklamacji – Dane dotyczące profilu na portalu Facebook – nazwa profilu 4. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagród, a w przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy wysokości, od której zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczany jest podatek dochodowy, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wydanie Nagrody lub naliczenie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego. 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, marketingowego, usługi księgowe lub usługi logistyczne. 6. Organizatorowi przysługuje prawo powierzenia podmiotowi trzeciemu przetwarzania danych osobowych Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród. 8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono deklarację podatkową rozliczająca nagrody przyznane w konkursie – w przypadku danych osobowych Zwycięzców Konkursu, i nie dłużej niż przez 31 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców konkursu – w przypadku danych osobowych uczestników, którzy nie otrzymali nagrody w konkursie. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację w celach marketingowych, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania. 9. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, oraz prawo do przenoszenia danych jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 10. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. VII. Postanowienia końcowe 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który naruszy ogólne zasady obowiązujące na Stronie, naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://vinex.pl/blog/, a także na każde żądanie Uczestnika czy innej osoby. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 7. Protokoły z wyboru Komisji oraz wyłonienia Zwycięzców będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, przekazywania Nagród 180 dni po zakończeniu Konkursu. 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Do grupy najbardziej świadomych konsumentów, którzy niemal zawsze z uwagą czytają etykiety zaliczają się właśnie osoby na specjalnych dietach w tym wegetarianie i weganie. Etykiety czytać trzeba zawsze! Bo przecież w jogurcie albo serku kanapkowym często może zaskoczyć nas żelatyna. W sokach, ciastach i wszystkim co ma piękny czerwony kolor może być koszenila, pozyskiwana z wysuszonych, zmielonych owadów. Są jednak produkty, o które większość konsumentów nie zapyta, bo nawet nie przypuszcza, że mogą być niewegetariańskie.

Gdyby sprawa była taka oczywista to nie było by tematu. Otóż w procesie winifikacji, szczególnie tyczy się to ostatniej fazy czyli klaryfikacji i filtracji, bardzo często używa się składników pochodzenia zwierzęcego. Tradycyjnie były używane do tego białka jaj kurzych oraz krew (także sproszkowana). Ponadto możemy liczyć się z tym, że winiarz użył żelatynę, karuk (rodzaj kleju otrzymywanego z błon rybich pęcherzy pławnych), olej rybny, kazeinę (białko z mleka) czy chitynę, uzyskiwaną z pancerzy skorupiaków. Wszystkie one są nieakceptowalne dla wegan i większość również dla wegetarian.

Oczywiście nie znajdziemy ich w produkcie końcowym jakim jest wino ale nie na tym polega bycie wegetarianinem czy tym bardziej weganinem, żeby maskować i nie dopuszczać prawdy o użyciu w procesie produkcji składników pochodzenia zwierzęcego.  To droga życiowa, która sprawia, że zawsze patrzymy na świat i produkty przez pryzmat odpowiedzialności za losy wszystkich zwierząt.

Niestety to droga z przeszkodami, bowiem jeśli chodzi o wino właśnie – niewielu producentów podaje informację czy jest ono odpowiednie dla wegetarian i wegan. Nawet w postaci informacji o użytym składniku klarującym.

Na pomoc przychodzi nam Fundacja Viva, która oznacza produkty specjalnym znakiem i tym samym potwierdza, że mogą być stosowane w dietach wegańskiej i wegetariańskiej.

Symbolem „V” odznaczone zostały wszystkie wina Cote. Ich producent – winnica Slavyantsi z bułgarskiej Doliny Róż używa w procesie klaryfikacji wszystkich swoich win bentonitu – osadowej skały ilastej o dobrych właściwościach absorpcyjnych, aprobowanej zarówno przez wegetarian jak i wegan. Cote to aktualnie jedne z najpopularniejszych win w Polsce. Wyprodukowane z kompozycji ręcznie zbieranych i starannie selekcjonowanych winogron zachwycają swoim delikatnym półwytrawnym i półsłodkim smakiem a także intensywnym, owocowym aromatem.

Dystrybutor win Cote od lat wykazuje troskę o losy zwierząt – zwłaszcza kotów, które co roku są beneficjentami akcji „Nakarm koty z Cote”. Od każdej sprzedanej w okresie promocji butelki wina Cote, dystrybutor przeznacza 10 gr. na zakup karmy dla kotów ze schronisk. Wypatruj na półce win Cote i polecaj je swoim wegetariańskim i wegańskim przyjaciołom.

Przeczytaj pozostałe wpisy