Bądź z nami na bieżąco

A B C Wina

Regulamin foto Konkursu „Jak Twój kot spędza październik”

 1. I. Postanowienia Ogólne
 2. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się
  konkurs „Jak Twój kot spędza październik”.
 3. Organizatorem konkursu o nazwie „Jak Twój kot spędza październik” jest P.H. Vinex Slaviantsi Poland
  sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lelewela 33 87-100 Toruń, NIP: 953-22-80-246, wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
  Gospodarczy, pod numerem KRS 0000021161 (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 13.10.2023 roku do 22.10.2023 roku do godziny 23:59 i jest
  prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na profilu marki Cote pod
  adresem: https://www.facebook.com/WinoCote (dalej: „Strona konkursowa”).
 5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
  umieszczając zdjęcie w poście konkursowym równocześnie akceptuje Regulamin konkursu.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i wygrać jedną Nagrodę.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie
  niż umowa o pracę) Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:
  wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez
  Organizatora (dalej „Komisja”).
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal
  społecznościowy Facebook ani z nim związany. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi
  odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy
  kierować wyłącznie do Organizatora.
 11. II. Zasady Konkursu
 12. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wykonać zdjęcie kota w październikowym klimacie i
  umieść je pod postem konkursowym w komentarzu na platformie Facebook, na profilu marki Cote
  (dalej: „Zgłoszenie”). Na zdjęciu nie mogą być utrwalone osoby inne niż Uczestnik, ewentualnie inne
  osoby powinny stanowić jedynie szczegół całości w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2020 po. 288).
 13. Spośród wszystkich Uczestników, Komisja wybierze zgłoszenia, które jej zdaniem będą najciekawsze,
  a ich autorzy otrzymają nagrody. Rodzaj i liczbę nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu.
 14. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę brane będą Zgłoszenia z
  wcześniejszą datą wysłania.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
  działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności
  Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do
  występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  c) nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne,
  agresywne, obraźliwe dla Organizatora i Fundatora Nagród lub jakiejkolwiek innej osoby lub
  podmiotu,
  d) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie majątkowe czy tez osobiste, jak również
  gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować
  zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  e) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony
  konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.
 16. W przypadku Zgłoszeń, które spełniają przesłanki uznania za utwór w rozumieniu przepisów Ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), każdy Uczestnik z
  chwilą dokonania Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Utworu na poniższych
  polach eksploatacji:
  a) korzystanie w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach
  promocyjnych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych, itp.), niezależnie od
  formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich
  ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
  b) umieszczanie na opakowaniach towarów;
  c) zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci
  komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub
  wykorzystywanie w bazach danych;
  d) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach
  www i portalach społecznościowych;
  e) udzielanie sublicencji;
  f) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994
  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
 17. ● w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
 18. utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką
 19. cyfrową;
 20. ● w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
 21. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 22. ● w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne
 23. wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
 24. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
 25. i w czasie przez siebie wybranym;
 26. Udzielenie licencji następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.
 27. Udzielenie licencji jest skuteczne na terytorium wszystkich państw świata i jest udzielane
  bezterminowo.
 28. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji niewymienionych
  w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich
  majątkowych w takim zakresie.
 29. Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi
  utworami zależnymi do Utworu/ów oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i
  rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji
  wymienionych w ust. 6 powyżej na czas nieokreślony.
 30. Z chwilą udzielenia licencji, Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń z
  Utworu/ów, poprzez umieszczanie jego/ich fragmentów lub zamieszczanie jego/ich w całości w innych
  utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania
  zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału
  w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do
  stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata i na czas nieokreślony.
 31. Uczestnik, jako twórca/współtwórca Utworu oświadcza, że zobowiązuje się do niewykonywania
  wszystkich osobistych praw autorskich, w tym w szczególności uprawnień związanych z integralnością
  Utworu/ów oraz nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu/ów oraz uprawnień do oznaczania
  Utworu/ów oznaczeniami lub nazwiskiem Uczestnika.
 32. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na
  ingerencję w integralność Utworu/ów, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Utworu/ów,
  łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie
  skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata i na czas nieokreślony.
 33. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w
  związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały
 34. one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik
 35. wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział
 36. w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi
 37. odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia
 38. Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.
 39. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed
  przystąpieniem do Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień
  Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora oraz osoby i podmioty
  odpowiedzialne za organizację Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach
  promocyjnych Organizatora, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 40. III. Nagrody
 41. W Konkursie zostanie przyznane 5 Nagród dla najbardziej kreatywnych zdjęć spośród nadesłanych,
  w postaci 1 butelki wina Cote oraz drapaka marki BUBU o wartości rynkowej 79 zł brutto.
 42. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku
  jest wartość wygranych, jeżeli – konkurs organizowany i ogłaszany jest przez środki masowego
  przekazu bądź dotyczy dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu albo nagroda związana
  jest ze sprzedażą premiową oraz jeśli jednorazowa wartość nagród nie przekracza 2000 zł.
 43. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w
  Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
  osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o
  pdof”).
 44. Poza nagrodami opisanym w punkcie 1 i 2 powyżej Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w
  punkcie 2 powyżej, które nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od
  osób fizycznych, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody
  rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez
  Organizatora nie będą wypłacone Zwycięzcom Konkursu, lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora
  jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w
  Konkursie przez danego Zwycięzcę.
 45. Organizator ogłosi zwycięzców (dalej: „Zwycięzca”) za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z
  aplikacji Messenger do Zwycięzców oraz na Stronie konkursowej w dniu 31.10.2023r.
 46. Każdy ze Zwycięzców, zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej wysłanej z aplikacji
  Messenger do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, w której zawrze
  prawdziwe i aktualne dane osobowe niezbędne do zakończenia procesu wydania Nagrody, w tym m.
 47. in. imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, daty urodzenia (w celu weryfikacji wieku z uwagi na
 48. charakter Konkursu oraz Nagród), adres email, numeru telefonu.
 49. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania
  Nagrody w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo
  do Nagrody, a Organizator ma prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
 50. IV. Wydanie Nagród
 51. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom kurierem w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania
  pełnych danych do wysyłki.
 52. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani
  świadczenie.
 53. Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu.
 54. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków
  określonych w rozdziale I pkt 4. Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Organizator ma
  prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.
 55. W przypadku, gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Zwycięzcę pełni praw autorskich
  do Utworu, ma 30 dni od dnia wezwania na przedstawienie dowodów świadczących o posiadaniu przez
  niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji taka osoba traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest
  zobowiązany do przyznania tej Nagrody innemu Uczestnikowi.
 56. V. Postępowanie reklamacyjne
 57. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu
  na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.
  Reklamacja powinna zawierać:
  a) dopisek na kopercie: „Reklamacja konkurs”
  b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel.
  komórkowego);
  c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  d) podpis reklamującego.
 58. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich
  otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
  pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 59. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 60. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
  postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 61. VI. Dane osobowe
 62. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator
 63. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10
  maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.
 64. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c RODO w celu
  organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, dokonania rozliczeń podatkowych, w
  ewentualnych postępowaniach reklamacyjnych a także w celach marketingowych.
 65. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe:
 66. Wizerunek Uczestnika
 67. Dane uczestnika dostępne po umieszczeniu przez niego komentarza na platformie Facebook.
 68. Organizator będzie zbierał od Zwycięzców Konkursu następujące dane osobowe:
 69. Imię i nazwisko
 70. Data urodzenia
 71. Adres do korespondencji (wysyłka nagrody)
 72. Dane dotyczące profilu na portalu Facebook – nazwa profilu
 73. Organizator będzie zbierał od Uczestników składających Reklamację następujące dane osobowe:
 74. Imię i nazwisko
 75. Numer telefonu
 76. Adres e-mail
 77. W razie potrzeby weryfikacji reklamacji – Dane dotyczące profilu na portalu Facebook – nazwa
  profilu
 78. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
  udziału w Konkursie i wydania Nagród, a w przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy wysokości, od
  której zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczany jest podatek dochodowy,
  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi
  wydanie Nagrody lub naliczenie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego.
 79. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora
  usługi wsparcia informatycznego, marketingowego, usługi księgowe lub usługi logistyczne.
 80. Organizatorowi przysługuje prawo powierzenia podmiotowi trzeciemu przetwarzania danych
  osobowych Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 81. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, w celu realizacji Konkursu i
  wydania Nagród.
 82. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu, nie
  dłużej jednak niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono deklarację
  podatkową rozliczająca nagrody przyznane w konkursie – w przypadku danych osobowych Zwycięzców
  Konkursu, i nie dłużej niż przez 31 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców konkursu – w przypadku danych
  osobowych uczestników, którzy nie otrzymali nagrody w konkursie. W sytuacji wyrażenia przez
  Uczestnika zgody na komunikację w celach marketingowych, dane osobowe będą przechowywane do
  momentu jej wycofania.
 83. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, oraz prawo do przenoszenia
  danych jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
  momentu wycofania zgody.
 84. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie są przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 85. VII. Postanowienia końcowe
 86. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
  do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w
  Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób
  naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
 87. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
  Uczestnika postanowień Regulaminu.
 88. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu
  Uczestnika, który naruszy ogólne zasady obowiązujące na Stronie, naruszy dobre obyczaje lub zasady
  współżycia społecznego.
 89. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://vinex.pl/blog/, a także na każde żądanie
  Uczestnika czy innej osoby.
 90. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
  nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub
  opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 91. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
  hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do
  tej ustawy.
 92. Protokoły z wyboru Komisji oraz wyłonienia Zwycięzców będą przechowywane przez okres trwania
  Konkursu, przekazywania Nagród 180 dni po zakończeniu Konkursu.
 93. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
  oraz RODO.
 94. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Przeczytaj pozostałe wpisy