Bądź z nami na bieżąco

A B C Wina

REGULAMIN AKCJI „NAKARM KOTY Z COTE 11”

 • § 1
 • Definicje
 • Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w sposób następujący:
 • Akcja – akcja „Nakarm koty z Cote 11” prowadzona na zasadach określonych w niniejszym
  regulaminie;
 • Organizator – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VINEX SLAVYANTSI POLAND spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lelewela 33 wpisana do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Toruniu pod numerem 0000021161, posiadająca numer NIP: 9532280246, numer REGON:
  09231926000000;
 • Beneficjenci – podmioty, na rzecz których Organizator przekaże pokarm dla kotów, zakupiony ze
  środków zgromadzonych w czasie Akcji;
 • Profil Cote w serwisie facebook.com – profil zlokalizowany pod adresem
  www.facebook.com/WinoCote.
 • Fan marki Cote – osoba pełnoletnia, która polubiła stronę marki w serwisie facebook.com
  poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”. Fanami Marki Cote biorącymi udział w niniejszej akcji są
  wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące
  użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały
  niniejszy Regulamin.
 • Strona internetowa Akcji – strona do głosowania, po zalogowaniu przy pomocy konta w serwisie
  Facebook dostępna dla osób pełnoletnich pod adresem: www.nkzc.vinex.pl
 • Produkty marki Cote – wszystkie produkty z asortymentu Cote, dystrybuowane przez
  Organizatora.
 • § 2
 • Cel akcji
 • Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu:
 • udzielenie doraźnej pomocy Beneficjentom akcji;
 • kształtowanie świadomości oraz wrażliwości na los kotów przebywających w schroniskach,
  stowarzyszeniach i fundacjach dla zwierząt;
 • podniesienie do publicznej wiadomości problemów organizacji dla zwierząt;
 • upowszechnianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt;
 • utrwalanie nawyku niesienia pomocy zwierzętom pod opieką organizacji.
 • § 3
 • Uczestnicy Akcji
 • Fan Marki Cote przystępując do Akcji oświadcza, że:
 • jest osobą fizyczną, pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji;
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
  procedury
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
  serwisu Facebook;
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
  Akcji;
 • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 • § 4
 • Zasady Akcji
 • Od sprzedaży każdego produktu marki Cote, Organizator zobowiązuje się przekazać 10 gr
  (słownie: dziesięć groszy) na cel opisany poniżej.
 • Za zgromadzone według reguł opisanych w ust. 1 środków, Organizator zobowiązuje się dokonać
  zakupu pokarmu dla kotów (zwanego dalej również karmą).
 • Gromadzenie środków w ramach niniejszej Akcji trwać będzie od 16.10-10.12.2023
 • Środki zbierane będą do uzyskania maksymalnej łącznej kwoty 25.000 zł (słownie: dwudziestu
  pięciu tysięcy złotych) netto.
 • Na zasadach określonych w regulaminie, po zakończeniu akcji Organizator przekaże
  Beneficjentom zakupioną karmę. Przekazanie karmy nastąpi nie później, aniżeli w terminie 30
  roboczych od zakończenia Akcji.
 • Beneficjentami niniejszej akcji będzie 10 organizacji działających na rzecz zwierząt, zgłoszonych
  przez fanów marki Cote lub wybranych spośród wszystkich organizacji z poprzednich edycji,
  które były najbardziej zaangażowane w Akcję oraz udzieliły zgody na udział, na wykorzystanie
  logotypu Fundacji w celu przeprowadzenia głosowania.
 • W czasie trwania Akcji, każdy z fanów marki Cote uprawniony będzie do oddania jednego głosu
  dziennie, na jedną z organizacji, o którym mowa w ust. 2.
 • Osoba chcąca oddać głos na dowolną organizację, wchodząc na stronę do głosowania
  zobligowana jest do wyrażenia zgody na udostępnienie podstawowych informacji o sobie (imię i
  nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika).
 • W trakcie głosowania, zabrania się umyślnej rezygnacji z polubienia strony Cote oraz ponownego
  klikniecie „Lubię to” „Obserwuj” na stronie dla kilkukrotnego oddania głosu przez fana. Aplikacja
  przypisuje raz oddany głos do konta użytkownika, nie do fana, zatem głos oddany w ww. sposób
  nie zostanie zaliczony przez aplikację.
 • Głosowanie zostanie zakończone w dniu 10.12.2023 r. o godzinie 23:59:59.
 • Status Beneficjenta otrzyma każda organizacja biorąca udział w Akcji. Nagroda rozdzielona
  będzie procentowo według ilości oddanych głosów w Akcji.
 • § 5
 • Zasady przyznania karmy
 • Organizator zastrzega, iż zakup karmy nastąpi po zakończeniu akcji Nakarm Koty z Cote 11 i po
  ustaleniu kwoty jaka zostanie przeznaczona na jej zakup. Jednocześnie zaznaczając, iż nastąpi to
  nie później niż 30 dni roboczych od zakończenia akcji.
 • Karma zostanie rozdzielona między wszystkich uczestników procentowo według oddanych na
  placówkę głosów. Ilość głosów fanów wpłynie na ilość przekazanej karmy do poszczególnych
  placówek.
 • Wysyłka karmy nastąpi za pomocą kuriera pod wskazany adres zwycięskiej placówki.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakość usług wybranej firmy kurierskiej.
 • §6
 • Dane osobowe
 • Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w Akcji jest Organizator.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Akcji, przez okres przewidziany dla
  postępowań reklamacyjnych, a także przez ewentualny okres dochodzenia roszczeń.
 • W celu przeprowadzenia Akcji dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom
  współpracującym ze Spółką w zakresie obsługi Akcji: firmom informatycznym, agencjom
  marketingowym, firmom kurierskim.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz
  usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W
  przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma
  prawo do jej wycofania, przy czy nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania
  dokonanym przed cofnięciem zgody.
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
  profilowaniu.
 • Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • § 7
 • Odpowiedzialność
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników Akcji,
  w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Beneficjenta, w
  szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są
  niepełne lub nieaktualne.
 • Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
  uczestników Akcji w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z
  usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji uczestników, których
  działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w
  szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
  stronie do głosowania w zakładce Regulamin (w szczególności zawierające treści obraźliwe,
  zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
  Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
  trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Akcji;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
  teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony a zwłaszcza
  zablokowanie logowania do strony głosowania przez serwis Facebook.
 • Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z
  przeprowadzeniem niniejszej Akcji.
 • § 8
 • Postanowienia końcowe
 • Akcja przeprowadzona zostanie w okresie od 16.10.2023 r. do 10.12.2023 r.
 • Regulamin Akcji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na zakładce
  Regulamin na stronie internetowej Akcji www.nkzc.vinex.pl.
 • Organizator oświadcza, że Akcja, polegająca na głosowaniu na Beneficjentów, nie jest w żaden
  sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani w jakikolwiek inny sposób powiązana z
  podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
  facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Akcji.
 • Organizator oświadcza, że Akcja wyłaniająca Beneficjentów nie jest grą losową, loterią fantową,
  zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
  formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j.
  Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
 • Dane osobowe osób głosujących nie będą przez Organizatora zbierane ani przetwarzane po
  zakończeniu Akcji i posłużą jedynie do wyłonienia Beneficjentów.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Niniejsza Akcja nie jest w żaden sposób związana z serwisem Facebook, a także nie jest
  sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez te serwisy.

Przeczytaj pozostałe wpisy