Regulamin konkursu „Serena na bogato”
Sierpień 3, 2021
REGULAMIN KONKURSU „Twój kot gwiazdą akcji Nakarm koty z Cote”.
Sierpień 10, 2021
REGULAMIN KONKURSU – Zostań Ambasadorką wina Damascena.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Zostań Ambasadorką wina Damascena” (dalej „Konkurs”).

1.2  Konkurs jest prowadzony przez P.H. Vinex Slaviantsi Poland sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lelewela 33 87-100 Toruń, NIP: 953-22-80-246, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000021161, kapitał zakładowy 435 000 zł („Organizator”), który jest jednocześnie fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie.

1.3  Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet i portalu społecznościowego Instagram.

1.4  Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 roku z chwilą opublikowania przez Organizatora posta na profilu @vinex_slaviantsi na Instagramie określającego zasady uczestnictwa w Konkursie (dalej jako Post Konkursowy), a zakończenie w dniu 12 września 2021 roku do godziny 23:59.

1.5 W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca kobietą („Uczestnik”), spełniająca łącznie następujące warunki: 

a)           posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;

b)           ma ukończone 18 lat;

c)           posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d)           posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

e)           posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Instagram;

f)            w czasie trwania Konkursu posiada aktywne konto publiczne w serwisie Instagram zgodnie z regulaminem  serwisu Instagram;

g)           zapoznała się z treścią Regulaminu;

h)           posiada minimum 500 obserwujących jej profil na Instagramie;

1.6 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Konkurs nie jest również grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

1.7   W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Vinex Slaviantsi Poland sp. z o.o. oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 1.7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

1.8 Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.9. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

1.10. W przypadku działania Uczestnika niezgodnego z regulaminem portalu  Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

a)  natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego zadania konkursowego;

b)  pominięcie Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.

1.11      Konkurs ma charakter niepubliczny, nie stanowi reklamy ani promocji napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) i skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, które potwierdziły swoją pełnoletniość, wyraziły wolę wzięcia udziału w Konkursie oraz spełniły wszystkie warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie.

1.12      Celem Konkursu jest nagrodzenie spośród osób zgłaszających się do udziału w Konkursie, wybranej osoby (Laureatki), która weźmie udział w sesji fotograficznej organizowanej i finansowanej przez Organizatora oraz której wizerunek będzie wykorzystywany przez Organizatora  w ramach prowadzonej akcji promocyjnej produktów marki Damascena.

1.13  Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.14 Poprzez zgłoszenie konkursowe rozumie się wykonanie czynności wymaganych do udziału w Konkursie obejmujące wykonanie Zadania Konkursowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie, potwierdzeniem zapoznania się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgodą na podanie i  przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu oraz w celu zamieszczenia listy Laureatów, wydania nagród, a także w celach podatkowych (w przypadku wygrania nagrody w Konkursie) (Zgłoszenie Konkursowe). Jednocześnie poprzez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów zarobkowych oraz reklamowo – marketingowych Organizatora, w tym również na oznaczanie na materiałach promocyjnych nazwą profilu Uczestnika, którą posługuje się na Instagramie, a także możliwość wielokrotnej publikacji wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego w ramach przeprowadzonej sesji fotograficznej, o której mowa w punkcie 5.2 lit. a na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie obowiązywania Regulaminu, a w szczególności m. in. w Internecie w ramach portali społecznościowych istniejących w chwili przeprowadzania Konkursu.

2.  ZADANIE KONKURSOWE

2.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania wykonać zadanie konkursowe polegające na spełnieniu łącznie warunków określone w Regulaminie (Zadanie Konkursowe), tj. :

b) Na swoim profilu Instagramowym wstawić własne zdjęcie z widoczną twarzą wśród kwiatów i w opisie do postu oznaczyć je hasztagami #AmbasadorkaDamasceny i #winoDamascena oraz  nazwą profilu Organizatora tj. @vinexslaviantsi a także nazwą profilu @cote_wine Zdjęcie powinno pozostać na profilu Uczestnika przez cały okres trwania Konkursu wskazany w punkcie 1.4 Regulaminu.

  • Polubić profil @vinexslaviantsi i Post Konkursowy opublikowany przez Organizatora na jego profilu na Instagramie.
  • Udostępnić na Instastory Post konkursowy i oznaczyć profil @vinexslaviantsioraz użyć hasztagu #AmbasadrokaDamasceny;

e) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi wskazanymi w niniejszym Regulaminie dostępnym w linku na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/vinex_slaviantsi/;

f) Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie maksymalnie 1 Zadanie Konkursowe.

3. OGRANICZENIA

3.1 Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminu serwisu Instagrama, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu Instagrama;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.3 Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:

a) jest jedynym i w pełni uprawnionym twórcą stworzonych w ramach Zadania Konkursowego Utworu,

b) nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w zakresie utworów zgłoszonych w ramach Zadanie Konkursowego, w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa.

c) utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

3.4 Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

3.5 Uczestnik z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym (dalej „Utwory”), w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:


a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Utworów powstałych w ramach wykonania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Utwory powstałe w wyniku wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy, na kanałach społecznościowych Organizatora w tym zwłaszcza w zakresie repostowania Zadania Konkursowego na profilu społecznościowym Organizatora na Instagramie.

4 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

4.1 W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).

4.2 Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego a także poprawność jego wykonania zgodnie z Regulaminem, na tej podstawie wybierze 11 (słownie: jedenaście) zwycięskich Zadań Konkursowych, autorom których zostanie przyznane prawo do Nagrody (dalej „Zwycięzcy”). Spośród  Zwycięzców zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca Nagrody Głównej (Laureat), którego zadanie konkursowe Komisja uzna za najlepsze oraz 10 Zwycięzców Nagrody Dodatkowej. 

4.3 Jeżeli po wyborze Zwycięzcy Nagrody Głównej, Uczestnik wycofa zgodę i odmówi współpracy, Komisja wybierze kolejnego Uczestnika Konkursu, którego Zadanie Konkursowe według oceny Komisji najlepiej spełniało kryteria określone w punkcie 5.2.  Uczestnikowi, który odmówi współpracy i zrezygnuje z Nagrody Głównej nie przysługuje żadna nagroda.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w liczbie wskazanej w punkcie 4 w przypadku, gdy liczba prawidłowo wykonanych Zadań konkursowych będzie mniejsza lub nie uda się wyłonić przewidzianej liczby Laureatów z powodów niezależnych od Organizatora.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie Komisja przyzna dwa stopnie nagród: pierwsze miejsce oraz drugie miejsce.


a) Nagroda Główna – dla jednego Zadania Konkursowego zgłoszonego przez Uczestnika Konkursu, które według uznania Komisji jest najlepiej wykonanym Zadaniem Konkursowym.

b) Nagroda Dodatkowa – dla 10  Zadań Konkursowych wybranych według uznania Komisji spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników Konkursu.

5.2 Nagrodzeni autorzy Zadania Konkursowego, otrzymają pakiet nagród (dalej „Nagroda”) w postaci:


a) Laureat Nagrody Głównej: zostanie „twarzą” wina Damascena na plakatach, zawieszkach i innych materiałach promocyjnych, 10 zdjęć z profesjonalnej sesji zdjęciowej wykonanej przez fotograf Martę Chruścińską, profesjonalny makijaż do sesji fotograficznej, złota bransoletkę marki Apart o wartości 500 zł, zestaw kosmetyków z Doliny Róż o wartości 100 zł, a także  dwa kartony wina Damascena o pojemności 0,7 litra o wartości 240 zł

b) Zwycięzcy Nagrody Dodatkowej – zestaw kosmetyków z Doliny Róż o wartości 50 zł, dwa kartony wina Damascena o pojemności 0,7 litra o łącznej wartości 240 zł

5.3  Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.4  Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

5.5  Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

6.1 Po zakończeniu Konkursu, Organizator w ciągu 14 dni wytypuje Zwycięzców Konkursu i ogłosi ich listę poprzez oznaczenie ich profili w publicznym poście na profilu marki Vinex_Slaviantsi w serwisie Instagram (@vinexslaviantsi), na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Konkursu. Zwycięzcy, w celu odebrania Nagrody, są zobowiązani podać dane niezbędne do wysyłki tj. imienia, nazwiska oraz adresu do doręczeń w ciągu kolejnych 7 dni roboczych w wiadomości prywatnej (Direct Message) do Organizatora za pośrednictwem jego profilu @vinexslaviantsi w serwisie Instagram.

6.2 W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od wytypowanego Zwycięzcy danych niezbędnych do przesłania nagrody w wyznaczonym terminie nie zostanie ona wydana. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród Zwycięzców z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostają do decyzji Organizatora.

6.3 Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest stawić się na sesję zdjęciową w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora, a także wypełnić i podpisać oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie jego wizerunku na potrzeby akcji promocyjnej prowadzonej przez Organizatora orz potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Laureata.

6.4 Laureat wyraża zgodę na wykonanie sesji zdjęciowej, makijażu, fryzury i manicure w zakresie wskazanym przez Organizatora.

7 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

7.1 Nagrody w Konkursie w postaci: Złota Bransoletka firmy Apart, Zestaw Kosmetyków z Doliny Róż, butelki wina Damascena (nagrody rzeczowe) zostaną wysłane kurierem lub przesyłką pocztową w terminie 21 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych osobowych Uczestników, którzy zdobyli Nagrody z zastrzeżeniem, że może je odebrać wyłącznie osoba dorosła

7.2 Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny ani przenieść prawa do Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na osobę trzecią.

7.3         Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

8 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki do siedziby Operatora. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

8.2 Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Ambasadorka wina Damascena”;

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

c) dokładny opis i uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

8.3 Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia, a gdyby to nie było możliwe, Organizator zobowiązuje się poinformować w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny

8.4         Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

8.5 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9    ZMIANY W REGULAMINIE

9.1      Organizatora zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu, bez podania przyczyn.

9.2      Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na oficjalnym profilu Organizatora na Instagramie oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

10  DANE OSOBOWE

10.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: marketing@vinex.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia i wykonania konkursu „ Ambasadorka wina Damascena” zgodnie z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu;

b) w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

10.3 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10.4 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10.5 Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10.6 Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 30 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

10.7 Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

10.8 W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


10.9 Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości pod linkiem http://vinex.pl/blog/ jak również w siedzibie Organizatora.

11  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zadania Konkursowego spowodowanej przez operatorów telekomunikacyjnych, internetowych i  pocztowych, kurierskich itp., oraz za brak możliwości wysłania nagrody spowodowany brakiem, błędnym lub niepełnym adresem zamieszkania Uczestnika.

11.2      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a także innych podmiotów niezależnych do Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora.

11.3      Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie aplikacji Instagram, konfigurację urządzeń́ Uczestnika Konkursu oraz ustawienia i działania sieci Internet wynikające ze świadczenia usług przez dostawcę sieci Internet.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania Uczestnika w trakcie sesji fotograficznej oraz wykorzystywania powstałych zdjęć, a także w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora prowadzonych w ramach akcji promocyjnej produktów marki Damascena.

11.5 Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

11.6 Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą̨ wpływać na interpretację postanowień́ niniejszego Regulaminu.

11.7      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem, a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sad powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

11.8 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników Konkursu i Operatora są postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu

11.9  Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 04.08.2021 r..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *