REGULAMIN KONKURSU „Wesprzyj akcję Nakarm koty z Cote 8 – adopciaki”
Grudzień 11, 2020
REGULAMIN KONKURSU „Zostań przyjacielem akcji Nakarm Koty z Cote 8”
Luty 17, 2021
REGULAMIN KONKURSU „Wesprzyj akcję Nakarm koty z Cote 8 – Etap 3”

REGULAMIN KONKURSU „Wesprzyj akcję Nakarm koty z Cote 8 – Etap 3” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod „Wesprzyj akcję Nakarm koty z Cote 8 – Etap 3” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony przez P.H. Vinex Slaviantsi Poland sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lelewela 33 87-100 Toruń, NIP: 953-22-80-246, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000021161, kapitał zakładowy 435 000 zł(„Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 08 lutego 2021 roku z chwilą opublikowania posta konkursowego, a zakończenie w dniu 19 lutego 2020 roku do godziny 23:59

5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook  lub/i Instagram (dalej „Uczestnik”).

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Konkurs nie jest również grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Vinex Slaviantsi Poland sp. z o.o. oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

8. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) posiadać własne konto w serwisie Facebook lub/i Instagram;

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi pod adresem: http://vinex.pl/blog/   

c) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi wskazanymi w poście konkursowym na stronie https://www.facebook.com/WinoCote tzn. wykonać kreatywną pracę konkursową, polegającą na wstawieniu autorskiego , krótkiego filmiku, przedstawiającego kota wspierającego akcję Nakarm koty z Cote 8 oraz opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym (dalej: „Zadanie Konkursowe”).


 lub/i
wykonać zadanie konkursowe w postaci opublikowania filmu lub relacji na Instagramie, pokazującej kota , wspierającego akcję Nakarm koty z Cote 8 i oznaczenie w niej profilu Cote oraz podpisanie znacznikami: #nkzc #WinoCote . Profil Cote znajduje się pod poniższym linkiem. https://www.instagram.com/cote_wine/

9. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać tylko jedno Zadanie Konkursowe na Instagramie i jedno na Facebooku.

10. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminu serwisu Facebook, i Instagram w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu, Facebook i Instagram;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

12. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:

a) jest jedynym i w pełni uprawnionym twórcą przesłanego Zadania Konkursowego, a jego wykorzystanie i treść nie będzie naruszać prawa, ani praw osób trzecich;

b) nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w zakresie komentarza, w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa.

c) przedstawiony w pracy konkursowej kot należy do niego.

13. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

14. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

15. Uczestnik udziela Organizatorowi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy, na kanałach społecznościowych Organizatora w tym zwłaszcza w zakresie repostowania Zadania Konkursowego na profilu społecznościowym Organizatora na Facebooku.

NAGRODY

16. W Konkursie Komisja przyzna dwa stopnie nagród: pierwsze oraz drugie miejsce.
– Pierwsze miejsce dla prac konkursowych zgłoszonych na Facebooku może otrzymać 3 autorów Zadania Konkursowego, drugie miejsce przewiduje nagrodzenie kolejnych 7 autorów. Autorzy nagrodzonych Zadań Konkursowych,

– Pierwsze miejsce dla prac konkursowych zgłoszonych na Instagramie może otrzymać 2 autorów Zadania Konkursowego, drugie miejsce przewiduje nagrodzenie kolejnych 8 autorów. Autorzy nagrodzonych Zadań Konkursowych,

otrzymają nagrody (dalej „Nagroda”) w postaci:

a) Pierwsze miejsca: voucher elektroniczny, upoważniający do odbioru rocznego pakietu weterynaryjnego „Veticover”, którego warunki opisane są na stronie https://veticover.pl/ , o wartości 550 zł upoważniającego do usług najwyższej jakości w zakresie weterynaryjnych konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów profilaktycznych i pielęgnacyjnych. W celu odbioru nagrody vouchera należy zarejestrować się na stronie https://veticover.pl/ a następnie zarejestrować voucher do dnia 08.04.2021na stronie. Pakiet zostanie aktywowany na rok.

b) Drugie miejsca: zestaw 2 win Cote o pojemności 0,7 litra i wartość, 32 PLN każdy.

17. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

19. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, a Organizator nie odpowiada za brak dostępnej w okolicy Zwycięzcy placówki Veticover ani nie pokrywa dojazdów na ewentualne późniejsze wizyty w tych placówkach.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

20. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).

21. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego w zakresie filmu oraz na tej podstawie wybierze 20 (słownie: dwadzieścia zwycięskich Zadań Konkursowych, autorom, których zostanie przyznane prawo do Nagrody (dalej „Zwycięzcy”).

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

22. Po zakończeniu Konkursu, Organizator w ciągu tygodnia wytypuje Zwycięzców Konkursu i ogłosi ich nazwiska w publicznym poście na stronie marki Cote w serwisie Facebook i Instagram. Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, są zobowiązani podać dane niezbędne do wysyłki w ciągu kolejnych 7 dni roboczych we wiadomości prywatnej w serwisie Facebook lub Instagram.

23. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostają do decyzji Organizatora.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

24. Nagrody w Konkursie w postaci elektronicznych voucherów zostaną wydane w korespondencji elektronicznej ze zwycięzcami z podaniem warunków odbioru, nagrody w postaci wina zostaną wysłane kurierem lub przesyłką pocztową.

25. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

26. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.

27. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Wesprzyj akcję Nakarm koty z Cote 8 – Etap 3”

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

28. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

30. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: marketing@vinex.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia i wykonania konkursu „Wesprzyj akcję Nakarm koty z Cote 8 – Etap 3” zgodnie z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu;

b) w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

31. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

32. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

33. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

34. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 30 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

35. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

36. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

37. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości pod linkiem http://vinex.pl/blog/ jak również w siedzibie Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *