REGULAMIN KONKURSU – Zostań Ambasadorką wina Damascena.
Sierpień 4, 2021
Regulamin konkursu „Choinka z Cotem”
Grudzień 10, 2021
REGULAMIN KONKURSU „Twój kot gwiazdą akcji Nakarm koty z Cote”.

REGULAMIN KONKURSU „Twój kot gwiazdą akcji Nakarm koty z Cote”.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Twój kot gwiazdą akcji Nakarm koty z Cote” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest P.H. Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lelewela 33 NIP: 953-22-80-246, REGON: 09231926, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021161 zwana dalej „Organizatorem”.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com i Instagram.com, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”).

6. Konkurs prowadzony będzie na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie vinex.pl pod adresem: http://vinex.pl/regulamin-konkursu-twoj-kot-gwiazda-akcji-nakarm-koty-z-cote/ oraz w siedzibie Organizatora.

8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Konkurs będzie trwał od jego ogłoszenia w dniu 10 sierpnia 2021 roku, do godziny 23:59:59 w dniu 29 sierpnia 2021 roku.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, konsument w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce.

2. Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do Internetu oraz posiadanie konta w serwisie społecznościowym facebook.com lub/i instagram.com.

3. W przypadku zwycięzców Organizator może zwrócić się o podanie adresu zamieszkania na terenie Polski oraz numeru telefonu w celu wysłania nagrody.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych przez Organizatora.

5. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

6. Nie zastosowanie się Uczestnika do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.

§ 3 Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie oryginalnej i autorskiej pracy konkursowej – fotografii, przedstawiającej kota, należącego do Uczestnika konkursu.

2. Pracę (fotografię) należy :

  • W serwisie facebook.com – opublikować zarówno pod postem konkursowym jak i na tablicy uczestnika (w ustawieniach należy ustawić status posta na publiczny), następnie oznaczyć ją:#NKZC #COTE #WINOCOTE oraz w kilku zdaniach napisać dlaczego to twój Kot powinien zostać gwiazdą kolejnej edycji „Nakarm Koty z Cote”.
  • W serwisie instagram.com:
  • Na swoim profilu Instagramowym wstawić zdjęcie konkursowe i w opisie do postu w kilku zdaniach napisać dlaczego to twój Kot powinien zostać gwiazdą kolejnej edycji „Nakarm Koty z Cote”, oznaczyć je hasztagami :#NKZC #COTE #WINOCOTE oraz  nazwą profilu Organizatora tj. @cote_wine. Zdjęcie powinno pozostać na profilu Uczestnika przez cały okres trwania Konkursu wskazany w punkcie 1.9 Regulaminu.
  • Polubić profil @cote_win i Post Konkursowy opublikowany przez Organizatora na jego profilu na Instagramie.
  • Udostępnić na Instastory Post konkursowy i oznaczyć profil @cote_win oraz użyć hasztagów:#NKZC #COTE;

3. Przez cały czas trwania konkursu wstawione zdjęcia mogą zostać polubione przez wszystkich odbiorców postów, jednakże ilość polubień nie będzie miała wpływu na wybór zwycięzcy.

4. Każdy uczestnik konkursu może opublikować tylko 1 pracę konkursową prezentującą 1 kota (fotografię).

5. Po zakończeniu konkursu, wśród opublikowanych prac komisja wybierze i nagrodzi 20 laureatów konkursu – 10 w serwisie facebook.com i 10 w serwisie instagram.com, a spośród nich zostanie wybrany 1 zwycięzca nagrody głównej.

§ 4 Nagrody w konkursie, ogłoszenie wyników i odbiór nagród

1. Nagrodami w konkursie są:

a. Profesjonalna sesja zdjęciowa kota zwycięzcy, podczas której zostanie wykonanych sześć zdjęć, które otrzyma właściciel kota oraz minimum jedno zdjęcie, które otrzyma Organizator konkursu. To zdjęcie będzie następnie zamieszczone na wszystkich materiałach marketingowych akcji „Nakarm koty z Cote 9”, która zostanie przeprowadzona w terminie listopad 2021 – marzec 2022 r.,

b. 10 x leżaki plażowe z kotami Cote – po 5 za najlepsze prace konkursowe w każdym z serwisów,

c. 20 x worko-plecaki Cote i stoliki składane piknikowe Cote – dla każdego z laureatów konkursu.

d. 20 x Butelka wina Cote – dla każdego z laureatów konkursu.

2. Komisja Konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz fotograf, która będzie wykonywała sesję zdjęciową, dokona wyboru zwycięzców konkursu i ogłosi swoją decyzję w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od zakończenia terminu przewidzianego na zgłaszanie prac. Komisja Konkursowa oceniając Zgłoszenia Uczestników konkursu będzie brać pod uwagę kreatywność i pomysłowość Uczestnika oraz umiejętne wydobycie atutów fotografowanego kota. Wybór nagrodzonych Prac Konkursowych należy wyłącznie od oceny Komisji Konkursowej.

3. Wyniki Konkursu oraz lista nagrodzonych Uczestników zostanie ogłoszona na Fanpage oraz profilu w serwisie Instagram marki Cote.

4. Wyniki zostaną ogłoszone w specjalnych postach na profilu Cote, w których zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie we wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook lub Instagram w ciągu 7 dni roboczych danych teleadresowych na potrzeby przekazania nagród.

5. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcą nagrody głównej i wraz z fotograf, która będzie realizowała sesję zdjęciową ustalą wspólnie dogodny termin i miejsce sesji zdjęciowej jednak termin nie może być późniejszy niż 30 września 2021 r.

6. Sesja zostanie wykonana w domu lub miejscu wskazanym przez zwycięzcę konkursu przy użyciu mobilnego studia fotograficznego. Dojazd fotograf do miejsca realizacji sesji pokrywa Organizator.

7. Czas realizacji sesji to około 1 godzina. W ciągu 48 h od czasu realizacji sesji zwycięzcy konkursu i Organizatorowi zostanie przekazane nie mniej niż 12 różnych ujęć do wyboru. Zdjęcia do wyboru będą oznaczone opisami i nie są przeznaczone do dalszego użytku. Spośród przekazanych zdjęć zwycięzca konkursu wybiera sześć, a Organizator jedno ujęcie do dalszej profesjonalnej obróbki. Wszystkie zdjęcia będą wydane po dokonaniu autorskiej obróbki przez fotograf. Fotograf nie udostępnia zdjęć „surowych”. Zwycięzca konkursu może otrzymać więcej niż 6 zdjęć z sesji, gdyby wyraził takie życzenie, na podstawie odrębnej umowy z wykonawcą sesji. Gotowe zdjęcia zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres email wskazany przez zwycięzcę konkursu.

8. Zwycięzcy konkursu zostanie przekazane 6 poddanych autorskiej obróbce zdjęć w formacie JPG:

· w rozmiarze 4500×3000 pxl w rozdzielczości 300 dpi bez znaku wodnego, wyłącznie z przeznaczeniem do druku i do użytku prywatnego – nie do publikacji w Internecie,

· w rozmiarze 2048 x 1365 pxl w rozdzielczości 200 dpi z naniesionym małym logo ANIFOTOGRAFIA w rogu fotografii, z przeznaczeniem do publikacji w Internecie, np. w mediach społecznościowych.

9. Dostarczenie nagród w leżaków, worko-plecaków, stolików i wina Cote nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres podany przez Uczestnika w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości zwrotnej z danymi kontaktowymi.

10. Nie odesłanie przez Uczestnika wiadomości z danymi teleadresowymi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu jest równoznaczne z niespełnieniem przez Uczestnika warunków Konkursu i pociąga za sobą konsekwencje utraty prawa do nagrody.

11. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

12. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody.

13. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

14. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych niezbędnych do wydania nagrody.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

1. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem, przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i osobistych do Pracy Konkursowej (także do wizerunku zwierzęcia, które znajdzie się na zdjęciu), oraz że jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. Uczestnik wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie w ramach promocji marki Cote.

2. Nagrodzeni uczestnicy konkursu nagrodzeni nagrodami przenoszą, w momencie podjęcia decyzji przez Komisję Konkursową o przyznaniu im nagrody, na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, a Organizator prawa te przyjmuje, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez Uczestnika Konkursu lub Organizatora. Przeniesienie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje wszystkie pola eksploatacji utworów wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie prawa do artystycznych wykonań wymienione w art. 86 ust. 1 tejże ustawy oraz wszelkie prawa wymienione w art. 94 ust. 4 tejże ustawy, oraz uprawnia do rejestracji Pracy Konkursowej lub jej części w charakterze znaku towarowego lub części znaku towarowego. Wraz z przeniesieniem praw, Organizator zostaje upoważniony do wykonywania autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej, jak również udzielania upoważnień w tym zakresie. Wynagrodzenie Uczestnika Konkursu za przeniesienie praw zgodnie z niniejszym paragrafem stanowi nagroda przyznana przez Organizatora.

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Prace Konkursowe lub ich części są wolne od wszelkich wad prawnych, praw i roszczeń osób trzecich i nie naruszają żadnych praw, osób trzecich. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zwierząt widniejących na przekazywanych Pracach Konkursowych w zakresie takim samym jak przenoszone prawa, zgodnie z ustępem powyżej.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność zgłoszonej Pracy Konkursowej z prawem i oświadczenia złożone zgodnie z punktami powyżej.

§6 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w konkursie jest Organizator.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z konkursem. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu wysyłki nagrody oraz w celach podatkowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, przez okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez ewentualny okres dochodzenia roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

5. W celu przeprowadzenia konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie obsługi konkursu: firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, a także fotograf realizującej sesję zdjęciową.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanym przed cofnięciem zgody.

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres: P.H. Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o., ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data nadania pisemnej reklamacji. Reklamacje zgłoszone w późniejszym niż wyżej wskazany terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: marketing@vinex.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.

4. W przypadku, jeśli Produkt wchodzący w skład nagrody (głównie: butelki z alkoholem, leżak, worko-plecak Cote) zostanie dostarczony w stanie uszkodzonym, Organizator podejmie próbę dostarczenia nagrody jeszcze raz, wysyłając ponownie butelkę wina lub leżak.

5. Organizator dokona ponownej wysyłki tylko i wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera dostarczającego przesyłkę w dniu dostarczenia przesyłki. Warunkiem ubiegania się o ponowne dostarczenie nagrody będzie wysłanie przez Uczestnika skanu lub fotografii sporządzonego protokołu na adres e-mail: marketing@vinex.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie poprzez wstawienie pracy pod postem konkursowym i profilu uczestnika i spełnienie wszystkich zasad z § 3.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym uniemożliwia zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora będącego administratorem danych osobowych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców oraz przyznaniem i wysyłką nagród.

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *